Download เอกสารเปิดบัญชี


 

° กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารและลงนามรับรองสำเนาในเอกสารทุกหน้า
      - สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาพาสปอร์ต 1 ชุด
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

° ส่งเอกสารมาตามที่อยู่สาขาที่ต้องการ เมื่อทางบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วจะ
พิจารณาเปิดบัญชีให้ทันที ลูกค้าจะได้รับ e-mail แจ้งเตือน เพื่อยืนยันตัวตนและกำหนด pinสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ออนไลน์เซอร์วิส (Online Service )
โทรศัพท์ 0 2009 8000 โทรสาร 0 2009 8889 อีเมล online@yuanta.co.th