Download เอกสารเปิดบัญชี


° เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการ

° เลือกสาขาที่ต้องการเปิดบัญชี
 

° กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารและลงนามรับรองสำเนาในเอกสารทุกหน้า
      - สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาพาสปอร์ต 1 ชุด
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

° ส่งเอกสารมาตามที่อยู่สาขาที่ต้องการ เมื่อทางบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วจะ
พิจารณาเปิดบัญชีให้ทันที ลูกค้าจะได้รับ e-mail แจ้งเตือน เพื่อยืนยันตัวตนและกำหนด pinสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Client Service)
โทรศัพท์ 02-680-2888 โทรสาร 02-680-2889 อีเมล cs@yuantathai.com